Evaluering

Der er sammenhæng mellem evaluering, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af RKV forløbene. Evaluering er med til at sikre, at kvaliteten af arbejdet udvikles og vedligeholdes. En form for evaluering er selvevalueringen, hvor man løbende arbejder med forbedring og udvikling af egne procedurer og metoder. Det er dog ikke nok, da man også skal kunne fremvise mål og resultater af sine aktiviteter i form af evaluering og dokumentation, der viser, at man retter fejl og mangler og løbende forbedrer praksis. Evaluering bør foregå på flere niveauer, hos bedømmerne i forbindelse med deres vurdering, hos ansøgeren og på organisationsniveau.

Få mere viden om evaluering

 • Bedømmernes evaluering

  Efter endt RKV-vurdering bør bedømmerne evaluere den netop afsluttede proces.

  Man kan her forholde sig til om man som bedømmere oplevede at:

  • Vejledningen har fungeret tilfredsstillende i forhold til proces og resultat 
  • De valgte metoder har virket efter hensigten 
  • De udmeldte procedurer er blevet forstået 
  • Man som bedømmer arbejdede ud fra en ressourcetilgang, dvs. arbejdede på at få øje på ansøgers kompetencer 
  • Samarbejdet mellem bedømmerne fungerede tilfredsstillende 
  • Sagsgangen har været fleksibel og gennemsigtig for ansøger 
  • RKV forløbet generelt forløb tilfredsstillende.

  Del jeres erfaringer

  Hvad er jeres erfaring med at tilrettelægge og udføre realkompetencevurderinger? Vi modtager meget gerne cases og praksiseksempler, der kan deles her på siden. Kontakt os på nvr@via.dk

 • Ansøgerens evaluering

  At få ansøgernes evaluering giver et et godt materiale til kvalitetsudvikling af arbejdet med RKV.

  Ansøgers evaluering

  Evaluering foretaget af ansøgerne kan bruges i forskellige sammenhænge. Man kan bede ansøgere evaluere den netop overståede proces i forbindelse med en mundtlig tilbagemelding på vurderingen. Det er dog ikke alle steder at man ser ansøger, da resultatet af vurderingen kun formidles skriftligt.

  Erfaring viser, at det er svært at få skriftlige evalueringer tilbage, når først processen er tilendebragt. Man kan dog forsøge sig med netbaserede evalueringer, som man opfordrer ansøger til at udfylde. Nogle steder forlanger man en evaluering inden beviserne udleveres, hvilket giver en besvarelsesprocent på 100!

  Evalueringens indhold

  Hvad man spørger ind til, kan variere alt efter hvor ens fokus er i forhold til kvalitetsudvikling. Man kan spørge til områder, som man gerne vil kunne videreformidle til andre ansøgere for eksempel om tidsforbrug. Man kan få et billede af hvor meget vejledning den enkelte ansøger efterspørger, hvor tilfredse de har været med den vejledning de har fået, de informationer der gives på nettet, hvor de har fået kendskab til RKV muligheden m.m.. Det kan også være vigtigt, at der er mulighed for at ansøger kan komme med en subjektiv oplevelse af den proces, de har været igennem. Man kan spørge ansøgerne om udvalgte temaer, som man har rettet fokus på i en periode.

  Form

  Formen kan være den, at man udvælger et antal ansøgere om året, som man kontakter, og beder dem stille op til et evalueringsinterview evt. foretaget over telefonen. Det kan også være relevant at evaluere anvendelsen af den netop overståede RKV. Hvad gav denne anledning til, hvilke muligheder har det givet ansøger?

  Opfølgning

  Endelig giver det godt materiale til den videre kvalitetsudvikling og opfølgning på arbejdet med RKV studerende at evaluere gennemførelsen af uddannelsesforløbet, for ansøgere der har fået foretaget en adgangsvurdering. Hvordan går det dem, hvordan oplever de at være studerende, hvilke problemstillinger er opstået. Hvordan har de arbejdet med takling af disse problemstillinger. Disse evalueringer kan foretages som fokusgruppe, eller enkeltmandsinterview.

  Eksempler