Information til brugerne

Det er uddannelsesinstitutionernes opgave at sørge for, at ansøgere til en realkompetencevurdering kan finde information om hvad processen indebærer: hvad forventes af dem, hvor kan de få vejledning, hvordan foregår vurderingen, hvor lang tid tager processen og hvad koster det?

Men brugerne kan også være arbejdspladser eller andre institutioner, der kan have glæde af at kende til muligheden for realkompetencevurdering. Det kan være i forbindelse med et generelt kompetenceløft på arbejdspladsen, fx som led i et jobrotationsforløb. Her vil der være brug for information til ledelsen om hvad realkompetencevurdering er og om vejledning, sagsgang og procedure.

Få mere viden om information til brugerne

 • Anbefalinger til hjemmeside

  Uddannelsesinstitutionens hjemmeside er den vigtigste kilde til information. 

  På hjemmesiden vil brugeren som regel først søge information. Det er her brugerne skal gøres bekendte med at muligheden for realkompetencevurdering eksisterer.

  Placering

  Det er ikke altid lige let at finde ud af, hvor det er bedst at placere information om realkompetencevurdering på hjemmesiden. Nogle uddannelsesinstitutioner placerer informationen i forbindelse med studievejledning, andre rubricerer informationen under adgang. Det bedste er selvfølgelig at lave et link eller en bjælke fra forsiden, men da der som regel er stoftrængsel på forsiden anbefaler vi, at man placerer informationen i tilknytning til studievejledning/optag/studerende da det er en information, som angår den enkelte ansøger. Men det er vigtigt at være opmærksom på at have links/henvisninger fra andre dele af hjemmesiden som fx henvender sig til virksomheder, kommuner, arbejdsgivere eller andet.

  Indhold

  Informationerne på hjemmesiden skal give brugere/ansøgere et klart overblik over 

  • Hvad er realkompetencer? 
  • Hvad er realkompetencevurdering? 
  • Hvad kan jeg bruge en realkompetencevurdering til? 
  • Hvilke uddannelser kan jeg søge realkompetencevurdering til? 
  • Hvordan foregår en realkompetencevurdering? 
  Konkret anvisning, "Sådan gør du" som skal indeholde:  
  • Hvordan søger jeg adgangsbevis? 
  • Hvordan søger jeg kompetencebevis? 
  • Hvordan søger jeg uddannelsesbevis? 
  • Hvordan bliver min ansøgning vurderet ? 
  • Hvordan får jeg vejledning ? 
  • Hvem skal jeg sende ansøgningen til? 
  • Hvad koster det? 
  • Klage over afslag

  Få mere viden:

 • Information til virksomheder

  Anerkendelse af realkompetencer kan ske som led i medarbejderes kompetenceudvikling.

  Information til arbejdspladser og andre

  Anerkendelse af realkompetencer sker ikke kun på initiativ af enkeltpersoner, men også på initiativ af ledelser på arbejdspladser, som led i medarbejderes kompetenceudvikling. Eller det kan iværksættes som en del af et samarbejdsprojekt mellem uddannelsesinstitution og arbejdsplads, fx i forbindelse med et jobrotationsprojekt.

  Kompetenceudvikling og realkompetencevurdering

  Mange uddannelsesinstitutioner har konsulenter, som samarbejder med arbejdspladser og kommuner om at lave kompetenceudviklingsforløb for grupper af medarbejdere. Der bliver i stigende grad fokus på, at medarbejdernes kompetenceudvikling skal indeholde formaliseret uddannelse, således at medarbejderen får formelle beviser for sin kompetenceudvikling og virksomheden kan fremvise dokumentation for kvaliteten af sine medarbejderes kompetencer.

  Information

  Muligheden for at give medarbejdere adgang til formel uddannelse eller at kunne afkorte et uddannelsesforløb gennem en realkompetencevurdering er ikke nødvendigvis kendt ude omkring på arbejdspladser, blandt tillidsfolk og fagforeninger eller i HR-afdelinger. Dette kan ændres ved hjælp af informationer på hjemmesiden, ved distribution af brochurer om RKV og ved at uddannelsesinstitutionens konsulenter og ledere har viden om denne mulighed, når de er ude og forhandle kompetenceudviklingsforløb med arbejdspladser.

  Få mere viden:

 • Klageadgang

  En ansøger har ret til at klage over den faglige vurdering.

  En ansøger har ifølge LOV nr 556 af 06/06/2007§30 ret til at klage over den faglige vurdering ved en realkompetencevurdering. Uddannelsesinstitutionerne er forpligtet på at orientere om denne ret og til at give klagevejledning i forbindelse med afgørelser om anerkendelse af realkompetencer.

  Kvalifikationsnævnet

  Det er Kvalifikationsnævnet, der som uafhængig klageinstans behandler klager fra uddannelsessøgende over afgørelser om anerkendelse af realkompetence truffet af uddannelsesinstitutionerne. Klagefristen er 4 uger, fra ansøgeren har modtaget afgørelsen. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har foretaget vurderingen.

  Hvis uddannelsesinstitutionen fastholder klagen, sender institutionen vurderingen videre til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for at fastholde vurderingen. Kvalifikationsnævnet tager alene stilling til den faglige vurdering. Afgørelsen er endelig og kan ikke ankes. I klagebrevet skal ansøgeren skrive:

  • Hvilken uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen  
  • Hvordan og hvornår ansøger har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen)  
  • Hvordan afgørelsen efter ansøgers opfattelse bør være og hvorfor. 

  Der skal kun vedlægges nye bilag, hvis ansøger mener, at de kan ændre positivt på uddannelsesinstitutionens vurdering af ansøgers sag.

  Formelle fejl

  Hvis ansøger vil klage over formelle fejl i behandlingen af sin sag, drejer klagen sig om retlige forhold, og der klages i sådanne tilfælde til uddannelsesinstitutionen selv. Man skal på uddannelsesinstitutionen give vejledning om, hvor ansøgeren kan klage over retlige forhold. Det vil typisk være lederen på institutionen, der behandler klager i forbindelse med retlige forhold. Lederens afgørelse i en klage over retlige forhold kan ikke indbringes for Kvalifikationsnævnet, men kan påklages til det ministerium, som uddannelsen hører under. For både erhvervsakademi- og diplomuddannelserne er det Uddannelsesministeriet (FIVU).

  Man kan på UFM læse om de sager Kvalifikationsnævnet har behandlet, og hvilke afgørelser, der er truffet. 

  Læs om sagerne ved Kvalifikationsnævnet

  Få mere viden: