Vejledning i RKV-processen

Vejledning er central i alle faser af en RKV, i den afklarende fase, i forbindelse med dokumentationsarbejdet og i tilknytning til formidlingen af vurderingens resultat. Samtidig overlapper faserne hinanden, da ansøgers arbejde med at dokumentere sine kompetencer ofte giver anledning til ny viden og bevidsthed om egne kompetencer og dermed en revurdering af målet.

Som vejleder er man er placeret i en dobbeltposition – dels skal man hjælpe og understøtte ansøger i RKV-processen - og samtidig er man uddannelsessystemets repræsentant med myndighed til at uddele anerkendelse. Denne dobbeltrolle skærpes i de tilfælde hvor det også er vejlederen der foretager selve vurderingen.

Der er mange faser i et RKV forløb, og der vejledes og informeres i dem alle. Den fase som benævnes Vejledning kan ligeledes inddeles i enkeltfaser, så som

 • Vejledning før et forløb igangsættes
 • Vejledning til screening 
 • Vejledning under skrivning af ansøgning 
 • Vejledning efter vurdering.

Det, der kendetegner en god RKV proces, er overordnet at der er gennemsigtighed for ansøger i forhold til hvad en RKV ansøgning kræver og hvilke muligheder og perspektiver en RKV kan give. De forskellige vejledningsfaser skal gerne hver for sig og sammen understøtte dette.

Læs artiklen:

Få mere viden om RKV i vejledningsprocessen

 • Indledende vejledning

  Det er vigtigt, uddannelsesinstitutionen sikrer sig, at der i den indledende vejledning etableres et godt samarbejde med ansøgeren.

  Den indledende vejledning drejer sig ofte om afklaring af, om en RKV er en mulighed for ansøgeren. Man kan opleve, at ansøgeren forsøger at ”overbevise” uddannelsesinstitutionen om, at de har de kompetencer, der kræves fx til adgang, da de er presset af deres arbejdsgiver i forhold til at kompetenceudvikle sig på fx diplom niveau. Det kan for nogle være svært at forstå, at man ikke ”bare” kan optages, når nu fx kommunen kræver, at man har dette uddannelsesniveau. Der kan i disse tilfælde være behov for at gå i dialog med både ansøgers leder og ansættende myndighed, for at få dem til at forstå lovgrundlaget for RKV arbejdet. Det er ligeledes vigtigt, at man får den evt. kommende ansøger til at forstå, at der er tale om et samarbejde, hvor ansøgeren også skal afklares, om RKV er det rette lige nu. Der er ingen, der har glæde af at blive optaget, hvis man efterfølgende har svært ved at klare niveauet. Ansøgeren skal forstå, at ansøgningsprocessen også skal ses som en afklaring af deres eget niveau i forhold til det krævede.

  Da vejledning i forhold til RKV giver specielle udfordringer, er det en god ide at den indledende vejledningsfunktion varetages af få personer, evt. kun af en, så en vis ensartethed i vejledning og sagsbehandling sikres, og kvaliteten derved højnes. Samtidig er det væsentligt at informere om muligheden for RKV til såvel undervisere som administrativt personale. En informerende brochure om RKV muligheden er god i denne fase, da en potentiel ansøger her kan læse om muligheden i ro og mag.

  Se eksempler:

 • Vejledning til screening

  Screening er vigtig for at få lavet en første vurdering af ansøgerens muligheder for RKV.

  Når en ansøger henvender sig angående vejledning med henblik på RKV, er første opgave sammen med ansøger at udforske ansøgers kompetencer med henblik på at foretage en screening, dvs en første vurdering af hvorvidt det vil være relevant for den pågældende at søge om en RKV. De potentielle ansøgere kan her have meget forskellige udgangspunkter. Nogle er meget afklarede og bevidste om, hvad de ønsker mens andre er mere uafklarede, og gerne vil have hjælp til en tydeliggørelse af muligheder og disses konsekvenser. Indholdet af vejledningen kan i denne fase dreje sig om:

  • Hjælp til afdækning af motivation for at indgå i processen
  • Hjælp til identifikation af mål for processen. Hvad skal en RKV bruges til, hvad er behovet? 
  • Hvad er realkompetencer for noget?
  • Hvordan kan man beskrive sine kompetencer? 
  • Introduktion til redskaber fx Min Kompetencemappe
  • Vejledning i forhold til hvilken dokumentation, der skal inddrages
  • Eventuel hjælp til at beskrive relevante kompetencer. Der er her ofte tale om tavs viden, der skal ekspliciteres.

  Der er forskellig praksis udviklet i forhold til vejledning i forbindelse med screening. Nogle steder er det studievejlederne der tager sig af ansøgninger om adgangsbevis, og en RKV koordinator der behandler ansøgninger om kompetence- og uddannelsesbevis. Andre steder er det en RKV koordinator der har indledende vejledninger med alle RKV ansøgere.

 • Vejledning til ansøgning

  Ansøgeren skal introduceres til og vejledes i selve ansøgningsprocessen.

  Indholdet bliver i denne vejledning:

  • Gennemgang af procedure, metoder og omfang
  • Tydeliggørelse af vurderingskriterierne 
  • Tydeliggørelse af, at det er ansøgers ansvar at dokumentere sine kompetencer
  • Vejledning af ansøger i forhold til at få øje på relevante kompetencer, der kan inddrages i ansøgningen 
  • Hjælp til praktiske ting i forbindelse med udfyldelse og afsendelse af ansøgning 

  For de fleste ansøgere til kompetence -og uddannelsesbeviser kan det være vanskeligt at gennemskue om man opfylder de stillede krav. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at tilbyde vejledning under selve ansøgningen og arbejdet med dokumentationen i forhold til at formidle/oversætte de uddannelsesmæssige krav og kriterier for ansøger.

  Ansøges der om adgangsbevis, og bruges der fyldestgørende informerende materiale, bør der ikke være behov for vejledning her.

  Ved vejledning i forbindelse med ansøgningsprocessen kan der opstå uklarhed omkring vejlederens rolle. Især når det er den samme person, der vejleder i ansøgningsprocessen og som efterfølgende skal vurdere ansøgningen. Det kan være hjælpsomt, både for vejleder og ansøger, at vejleder løbende kommunikerer, hvad der er ansøgers opgave og hvad der er vejleders.

 • Vejledning efter vurdering

  Ansøgeren skal hjælpes godt videre.

  Efter endt vurdering, kan der være behov for yderligere vejledning. Dette er specielt påkrævet, hvis der er tale om afslag på optag, eller hvis ansøgeren har fået et kompetencebevis, og nu skal have resten af uddannelsen planlagt. Man kan i forbindelse med afgørelsen henvise ansøgeren til den vejleder eller institution, der vil være relevant i pågældende tilfælde.